Chennai NYP, Rani Annadurai Street, RA Puram, Chennai, Tamil Nadu